Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a důležité pojmy

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány Lucií Szakál, IČ: 06941311, se sídlem Běhounkova 2456/43, 158 00, Praha 5 – Stodůlky (dále také „Lucie Szakál“ nebo „PRODÁVAJÍCÍ“).

Kontaktní telefon: +420 605 210 611

Adresa pro doručování elektronické pošty: koucka@lucieszakal.cz

1.1.1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lucieszakal.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí ebook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

1.1.2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

1.1.3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

1.1.4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.lucieszakal.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

1.1.5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi mnou jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi mnou a Vámi ohledně poskytnutí služeb (koučování, konzultace, osobní tréninky, semináře, prodej e-booku a další služby dle mojí aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky www.lucieszakal.cz apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.

 

II. KOUČINK, KONZULTACE, SEMINÁŘE

II.I. Objednání služeb

2.1.1 Vyberte požadované služby z mojí nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím rozhraní na webové stránce. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídám za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.1.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdím její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z mojí strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. O přijetí (akceptaci) objednávky z mojí strany a tím i uzavření smlouvy budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením.

2.1.3. Nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni mi poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky.

II.II. Omezení rozsahu

2.2.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování mých služeb si vyhrazuji právo omezit rozsah osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů, workshopů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na mojí vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí mých služeb uvedených v potvrzené objednávce, budu Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení objednávky.

2.2.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka semináře, workshopu atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v jehož důsledku by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh školení nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných osob, jsem oprávněna takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

II.III. Storno poplatky

2.3.1. Zrušení objednané služby je možné pouze písemně či prokazatelně emailem a za následujících podmínek:

2.3.1.1. bezplatné storno přijímám 7 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. školení, koučování, atd.),

2.3.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí 7 až 3 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 50 % z ceny školení,

2.3.1.3 v případ1ě zrušení účasti v rozmezí 3 až 1 kalendářní den před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 85 % z ceny objednané služby.

2.3.1.4 V případě zrušení v den realizace je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

2.3.1.5 Mám právo kdykoliv právo storno poplatek z opodstatněných důvodů prominout.

2.3.2. V případě neúčasti na kurzu bez předchozí písemné žádosti o storno, ztrácí objednavatel nárok na vrácení poplatku za školení, resp. objednavateli bude účtována cena školení v plné výši.

2.3.3. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě se mnou pouze z opodstatněných důvodů (například nemoc). Pokud to bude možné, nabídnu účast na stejné či podobné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele.

II.IV. Cena služeb a splatnost

2.4.1. Cena služeb je uvedena v aktuálním ceníku nebo u každého produktu na webové stránce. Ceny uvedené v mnou odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku či newsletteru jsou platné 30 kalendářních dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

2.4.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v mnou odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržím od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny.

2.4.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách a jsou konečné. Nejsem plátcem DPH.

2.4.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

2.4.5. Cena je splatná na základě faktury se splatností 14 kalendářních dní (není-li výslovně sjednáno jinak).

2.4.6. Jsem povinna vystavit daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

2.4.7. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš účet.

2.4.8. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky jsem oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu úroků z prodlení dle platných právních předpisů a nárok na náhradu škody zůstávají nedotčeny.

II.V. Odpovědnost za vady

2.5.1. S ohledem na specifickou povahu mých poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek mnou poskytnutých školení, koučování, či konzultací, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

2.5.2. S ohledem na specifickou povahu mých služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky školení, workshopů, koučování, či konzultací je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady mého plnění byly přímo způsobeny porušením mých povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje Lucie Szakál.

 

 

III. NÁKUP E-BOOKU

III.I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.1. Kupující objednává ebook přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formulářem internetových stránkách www.lucieszakal.cz.

3.1.2. POPIS EBOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného ebooku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k ebooku poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.1.3.. OBJEDNÁNÍ EBOOKU. Pro objednání ebooku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. 1.1. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.1.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

III.II. Cena ebooku a platba

3.2.1. CENA EBOOKU. N webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ebooku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru ebooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

3.2.2.Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u ebooku v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu ebook dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.2.3.Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám ebook dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává ebook v mém vlastnictví.

3.2.4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a ebook co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

3.2.5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Ebook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

III.III. Dodací podmínky

3.3.1. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. Ebook ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

3.3.2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude ebook dodán obratem po provedení platby.

3.3.3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (ebooku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

3.3.4. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

3.3.5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. III.IV. VOP).

 

III.IV. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

3.4.1. Digitální obsah (ebook) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

3.4.2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Ebook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v ebooku. 

 

III.V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

3.5.1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud ebook nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na koucka@lucieszakal.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi ebooku nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký ebook jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete http://lucifitka.cz/odstoupeni-od-smlouvy/. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3.5.2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na koucka@lucieszakal.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

3.5.3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 14 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

3.5.4. Je-li Vám společně se ebookem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 

III.VI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 

3.6.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

3.6.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.6.3. Jako Prodávající vám odpovídám, že ebook při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že ebook byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

3.6.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu ebooku za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového ebooku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový ebook bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

3.6.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že ebook má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním ebooku, nebo nesprávným uchováváním.  

3.6.6. Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

3.6.7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu koucka@lucieszakal.cz nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. 1.1. VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

 

IV. Internetové spojení

4.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžu zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídám za funkčnost a kompatibilitu mých stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

4.2. Vyhrazuji si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace mých stránek.

 

V. Ochrana duševního vlastnictví

5.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Lucie Szakál. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat.

5.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Lucie Szakál

 

VI. Ochrana osobních údajů

6.1. Osobní údaje shromažďuji v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifik požadovaných služeb, školení nebo koučování).

 

6.2. Přesné znění Ochrany osobních údajů je uvedeno v samostatném dokumentu, který je dostupný na webové stránce http://lucieszakal.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VII. Rozhodné právo a soudní příslušnost

7.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem.

7.2. Pro veškeré spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla Lucie Szakál.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

8.2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete http://lucieszakal.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8.3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

8.4. Tyto VOP jsou účinné od 22.2021.